Stavebný inžinier

Výkon činnosti stavebného inžiniera upravuje zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.

Autorizovaným stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Zákon upravuje aj právne postavenie tzv. hosťujúcich stavebných inžinierov.

Stavebný inžinier môže byť autorizovaný na poskytovanie:

a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo;

b) služieb v niektorej z týchto kategórií:

1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,

2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

3. inžinier pre statiku stavieb,

4. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Stavebný inžinier autorizovaný na poskytovanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb je oprávnený na:

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,

c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,

e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,

f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,

g) vykonávanie stavebného dozoru.

Stavebný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a stavebný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.

Stavebný inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na poskytovanie služieb vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na:

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,

b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,

c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a

d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

Stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na:

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,

b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a

d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

Stavební inžinieri ďalej:

a) vypracúvajú odborné posudky a odhady,

b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Stavební inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania napomáhať realizácii ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.

Stavební inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladajú za užitočné v záujme objednávateľa.

Stavebný inžinier je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb pre objednávateľa, ak by ich prezradením mohla vzniknúť ujma na právach alebo oprávnených záujmoch objednávateľa alebo ak si to objednávateľ vyhradil. Stavební inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.

Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti stavebných inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky.

Slovenská komora stavebných inžinierov je nezávislá samosprávna stavovská organizácia so sídlom v Bratislave, ktorá združuje stavebných inžinierov zapísaných v zozname autorizovaných inžinierov.