Statik

STATIKA STAVIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa noriem STN a STN EN

Výkon činnosti stavebného inžiniera upravuje zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.

Autorizovaným stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Zákon upravuje aj právne postavenie tzv. hosťujúcich stavebných inžinierov.

  • Vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
  • Overenie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
  • Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
  • Statika a výrobná dokumentácia fotovoltaických elektrárni
  • Vykonávanie prieskumov a posudkov
  • Stavebné merania a stavebná diagnostika
  • Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
  • Špeciálne geotechnické posudky
  • Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
  • Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií