Inžiniersky hydro-geologický prieskum

| 13/12/2011

Nadobudli ste pozemok, vybavili stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu a prizvali ste geodeta. Ten vám vytýčil presné hranice pozemku a podľa projektovej dokumentácie vytýčil vonkajšie obvodové steny stavby, výškové osadenie stavby vrátane osadenia tzv. stavebných lavičiek príp. kolíkov. Teraz môžete začať kopať základy.

[box] Geologický prieskum

Stretnutiu s geológom sa /pokiaľ chcete pokojne spávať/ nevyhnete. Geologické posudky po minuloročných záplavách a zosuvoch pôdy zažívajú svoju renesanciu. Najvýhodnejšie pre vás bude zaobstarať si geologický posudok ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie. Projektant na základe posudku vypracuje najvhodnejší spôsob zakladania stavby a pri výstavbe už nevzniknú žiadne problémy /teda pokiaľ sa neobjaví nepredvídateľná anomália/. Geologický prieskum popisuje pomery zeminy, vlastnosti a hĺbku podzemnej vody a stav hladín zeminy. Pre posudok je potrebné vykonať minimálne dve hĺbkové sondy, ktoré popíšu vertikálne usporiadanie geologických vrstiev. Hĺbka sondy by mala byť minimálne dvojnásobkom hĺbky založenia stavby. Pri bežnom type rodinného domu si vystačí geológ s kopanými sondami. Ak však hrozia zosuvy pôdy alebo sa ide do väčších hĺbok /suterén/, prípadne uvažujete o /vertikálnom/ tepelnom čerpadle je nutnosťou vŕtaná sonda, čo má samozrejme vplyv na cenu geologického posudku. Pred výstavbou je dobré ujasniť si či plánujete mať studňu tam vertikálne vrty slúžia aj na posúdenie výdatnosti vody pre studňu. [/box]


Geologický posudok vylúči aj nevhodné miesta na zakladanie stavby, medzi ne sa radia:

 • miesta kde hrozí zosuv pôdy
 • záplavové miesta alebo miesta ohrozené prívalovou vodou
 • rašeliniská, bahnité pôdy
 • miesta kde bola nevhodná navážka pôdy
 • poddolované oblasti
 • miesta označené ako archeologické náleziská

[box]

Typy inžiniersko-geologického prieskumu

Inžiniersko-geologický prieskum sa vykonáva v jednotlivých etapách v závislosti od stupňa projektovej dokumentácie, náročnosti stavby a zložitosti inžiniersko-geologických pomerov.

 • orientačný prieskum – slúži ako podklad na vypracovanie najnižšieho stupňa projektovej dokumentácie. Zisťujú sa ním základné charakteristiky územia na posúdenie možnosti a vhodnosti územia na výstavbu alebo iné využitie
 • podrobný prieskum – na jeho základe sa pripravujú podklady na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby s návrhom spôsobu zakladania stavby. Jeho úlohou je zhodnotenie poznatkov predchádzajúcej etapy prieskumu, realizácia a vyhodnotenie geologických a technických prác, odber vzoriek zemín, hornín, vody a ich laboratórne vyhodnotenie, geotechnické terénne skúšky a merania
 • doplňujúci prieskum – rieši špeciálne problémy, ktoré vznikli pri vypracovávaní projektu stavby a počas výstavby. V rámci prieskumu sa vykonávajú geologické práce spresňujúce geologické poznatky, ktoré vznikli počas výstavby alebo prevádzky stavby. Sleduje sa správanie stavby, jej účinky na konkrétne geologické podmienky a vplyv na životné prostredie.

[/box]

[box]

Úlohy prieskumu staveniska

Aby projektant respektíve realizátor poznal hydro-geologické pomery na stavbe, rieši inžiniersko-geologický prieskum tieto základné problémy:

 • posúdenie geomorfologických pomerov staveniska,
 • prieskum zloženia základovej pôdy,
 • určenie spôsobu výkopových prác a stanovenie tried ťažiteľnosti zemín a hornín základovej pôdy,
 • zakladanie stavieb v zložitých geotechnických podmienkach,
 • inžiniersko-geologické zhodnotenie základovej pôdy stavenísk
 • určenie únosnosti a stlačiteľnosti základovej pôdy,
 • zhodnotenie vplyvu podzemnej vody na zakladanie stavebných objektov

[/box]

Zdroj: Stavebnictvo.sk

Autor: Lea Procházková

Tags: , ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.