Zemné práce, výkopy pre stavbu rodinného domu

| 12/12/2011

Pred začatím výkopových, zemných prác sa pripraví a vyčistí stavenisko. Pred samotnou realizáciou výkopov je nutné vytýčiť polohu plánovaného objektu. Na pevné miestobude vynesená relatívna úroveň kóty 0,000 od ktorej budú určovať presné výšky objektu. Obvykle  sa táto kóta v projekte uvádza na úrovni podlahy prvého nadzemného podlažia. Zemné práce zahŕňajú práce so stavebnými mechanizmami, prípadne manuálne zemné práce.

Medzi zemné práce sa radia:

  • Skrývka ornice cca. 20 až 50 cm
  • Výkopy základových konštrukcii
  • Hrubé terénne úpravy
  • Finálne terénne úpravy

[box] Zemné práce začínajú zvyčajne na jar, keď nie je zemina zamrznutá. Ako prvý krok sa vykoná skrývka ornice cca. 20 až 50 cm, ktorú je nutné odviezť na skládku nato určenú, alebo uskladniť na pozemku na prípadné porealizačné sadové úpravy terénu. Po odstránení ornice sa môže pristúpiť k vyhĺbeniu samotnej jamy. Výkopové práce sa realizujú zväčša strojovo, ušetrí sa tým čas a námaha. Výkop je realizovaný sa až do hĺbky spodnej hrany podkladného betónu prípadne štrkového lôžka. Potom sa vykopú ryhy na základy a rozvody inštalácie. Tie sa môžu kopať aj ručne, prípadne strojovo a potom sa ručne upravia. Zemina sa odváža na vopred dohodnutú skládku v blízkosti stavebného pozemku, na pozemku sa necháva iba zemina určená na zasypávanie, prípadne vyrovnávanie povrchu.[/box]

[box] Najideálnejším riešením je keď po skrývke ornice nastúpi geodet ktorý presne vytýči osadenie domu. Veľký dôraz je nutné klásť na výšku osadenia domu, pretože nepresné osadenie má vplyv napríklad na hĺbku základovej škáry, sklon kanalizácie, počet schodov do domu a pod. Až po vyznačení základovej jamy príp. pásov geodetom je možné začať s výkopmi základov. Ak sa s výkopom dostávame pod úroveň hladiny podzemnej vody, bude nutné vodu odčerpávať. Na zhodnotenie základovej škáry je potrebné prizvať geológa, ktorý určí triedu zeminy, čo má vplyv na spôsob zakladania stavby, pokiaľ je zemina pre typ základov v projektovej dokumentácii nevyhovujúci je nutné prehodnotiť spôsob zakladania stavby a kontaktovať projektanta.[/box]

[box] Vo fáze keď je postavená hrubá stavba a pokiaľ máte zložitejší terén je vhodné poradiť sa s odborníkom /záhradným architektom/ aby ste vedeli vykonať hrubé terénne úpravy už v predstihu a nie keď bude hotová fasáda domu a bude hroziť jej poškodenie. Spätnú navážku ornice je vhodné zhutniť aby nedochádzalo k sadaniu pôdy, vytvorí sa tým aj vhodný podklad pre trávnatý koberec. Naváža sa vrstva o hrúbke cca. 20cm, pričom je dobré keď prvá 10cm vrstva je v pôvodnom stave a finálnych 10 cm sa preoseje na jemnú frakciu bez kameniva. Dôležitá je aj kvalita zeminy 10 cm vrchnej vrstvy na ktorú bude ukladaný trávnatý koberec prípadne vysiaty trávnik. [/box]

Zdroj : www.stavebnictvo.sk

Tags: , , ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.