Geometrický plán a vytýčenie pozemku

| 12/12/2011

Nadobudli ste pozemok na výstavbu vášho domu., tým ste urobili prvý krok ku svojmu novému domu. Pokiaľ neviete presne, kde vlastne sú hranice vašeho pozemku nezaobídete sa bez služieb geodeta. Geodet vám musí vypracovať geometrický plán – polohopis.

Ak máte výškovo členitý pozemok budete potrebovať pre vypracovanie projektu domu aj výškopis.

Geodet je profesista, ktorý prichádza na pozemok prvý a posledný pred kolaudáciou aj z neho odchádza.

Kto je to geodet

Geodet je odborník, ktorý sa zaoberá meraním častí zemského povrchu a objektov na ňom umiestnených. Najčastejšie ponúka zameranie a vytýčenie pozemku, ktoré získava meraním v teréne s prísl. výpočtami tak získava potrebné súradnice. Tie sa následne v teréne vyznačia najčastejšie kolíkmi. Geodet vypracuváva pre kataster nehnuteľností presné gometrické plány. Medzi jeho ďalšie činnosti patria zameriavanie inžinierskych sietí, vytyčovanie stavebných objektov pred stavbou, meranie mikropohybov a „sadanie“ stavby a meranie a vytyčovanie sietí.

Geometrický plán

Geometrický plán je listinný podklad, podľa ktorého sa do katastra nehnuteľností zapisujú „vkladajú“ všetky nové právne skutočnosti o pozemku. Geometrický plán sa vyhotovuje vždy keď dôjde na pozemku, alebo jeho časti k zmene, ktorú je potrebné zapísať do katastra nehnuteľností.

Geometrický plán sa vyhotovuje v týchto prípadoch:

  • Zameranie rozostavanej stavby za účelom získania hypotéky
  • Zameranie stavby pred kolaudáciou
  • Zameranie pozemku pri zmene hraníc alebo rozdelení pozemku
  • Ak na pozemku vznikne vecné bremeno ktoré je potrebné uviesť v katastri nehnuteľností
  • Pri zmene vonkajšieho obvodu nehnuteľnosti /napr. prístavba/

Pre vypracovanie geometrického plánu nemusíte byť vlastníkom danej parcely. Kto si geometrický plán objedná ten ho aj vyplatí. Informácie v tomto smere sú verejné a sú k nahliadnutie aj na príslušných katastrálnych úradoch.

 

Vytýčenie pozemku

Vytýčenie vlastníckej hranice pozemku sa vykonáva podľa dokumentácie a podkladov z príslušného katastrálneho úradu. Vytýčenie nesmie geodet spracovať s menšou prestnosťou ako boli dodané podklady. S vytýčenou hranicou pozemku musia byť oboznámený všetci vlastníci susediacich parciel, ktorý môžu vzniesť námietku.

 

Vytýčenie rodinného domu

Vytyčovanie rodinného domu sa vykonáva na základe projektovej dokumentácie. Vyznačia sa obvodové steny stavby na drevených lavičkách. Výškové vytýčenie sa vykonáva na základe požiadavky stavebného úradu, nie je nutnosťou. Geodet na záver vystaví vytyčovací protokol, ktorý potrebujete ku kolaudačnému konaniu. Všetky podklady od geodeta sa v dnešnej dobe digitálne spracúvajú.

Zdroj : www.stavebnictvo.sk

Autor : Lea Procházková

Tags: , , ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.