Projekt rodinného domu

| 29/08/2011

V minulom článku sme si priblížili ako si vyberať vhodný stavebný pozemok, ak ste ho už nadobudli môžete sa pustiť do plánovania výstavby. Pred začatím samotnej výstavby je nutná patričná príprava ku ktorej patrí zaobstaranie projektu, vybavenie potrebných povolení na príslušných úradoch a výber dodávateľa. Projektová dokumentácia stavby by mala nielen spĺňať Vaše požiadavky na bývanie ale zároveň vyhovovať platnej legislatíve a rešpektovať okolitú krajinu a výstavbu.


Pri výbere typu a tvaru rodinného domu môžete hľadať inšpiráciu v architektonických časopisoch alebo katalógoch rodinných domov. Odporúčam Vám ale obrátiť sa priamo na architekta alebo na projektanta, ktorého poveríte vypracovaním projektu alebo Vám pomôže s výberom, prípadne úpravou katalógového projektu. Projektant zhodnotí možnosti pozemku (orientácia na svetové strany, nutné odstupy od hranice pozemku, svahovitosť pozemku a pod.)

Ak sa rozhodnete pre zakúpenie projektu z katalógu pamätajte nato , že uvádzané ceny nie sú konečné a budete si musieť doobjednať vypracovanie situácie osadenia rodinného domu na pozemok s prípojkami na inžinierske siete a energetický certifikát.

Projekt na stavebné povolenie je základom pre vybavenie povolenia na jej výstavbu. Často krát táto dokumentácia postačuje aj na samotnú výstavbu objektu, pri zložitejších projektoch je už ale nutnosťou dať si vyhotoviť podrobnejší realizačný projekt. Čím podrobnejší je projekt tým presnejší rozpočet je schopný rozpočtár dodať. Preto pri projektoch na stavebné povolenie je cena len odhadovaná.

Rozsah a obsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie :

[learn_more caption=”Sprievodná správa”] Sprievodná správa obsahuje doplňujúce údaje o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní[/learn_more]

[learn_more caption=”Súhrnná technická správa”] súhrnná technická správa obsahuje : 1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, 3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia, 4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach, 5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, alebo nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby, 6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti, 7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok, 8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke, [/learn_more]

[learn_more caption=”Celková situácia stavby (zastavovací plán)”] celková situácia stavby v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením: 1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, 2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, 3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia, 4. ochranných pásem, 5. ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby [/learn_more]

[learn_more caption=”Stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov”] z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujú jednotlivé druhy konštrukcii stavby a jej častí (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácii (zdravotnotechnické vrátane požiarneho vodovodu, siInoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné atď.), technické zariadenia (kotoIne, výťahy a pod.), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civiInej ochrany a požiarnej ochrany. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane vnútorných komunikácii. [/learn_more]

[learn_more caption=”Statické výpočty nosných konštrukcii”] Posúdenie konštrukčného systému stavby, navrhnutie základov, vodorovných a zvislých nosných konštrukcií stavby. Prípadne navrhnutie dočasných konštrukcií ako napríklad paženie stavebnej jamy a podobne.[/learn_more]

[learn_more caption=”Projekt organizácie výstavby”] pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe. (informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy, oplotenie, prejazd, prístup na stavenisko, údaje o inž. Sieťach, zariadenie staveniska, bezpečnosť a ochrana zdravia na stavenisku a pod.)[/learn_more]

[learn_more caption=”Doklady”] Projektovej dokumentácie obsahuje stanoviská, posudky, záväzné vyjadrenia a výsledky jednaní prebiehajúcich počas prípravy projektovej dokumentácie.[/learn_more]

Podrobnejšie údaje nájdete v Stavebnom zákone č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/. Zo zákona vyplýva že projektovú dokumentáciu si stavebník nemôže zhotoviť sám. Od toho je tu projektant – architekt, ktorý požadovanú dokumentáciu pripraví, prekonzultuje s príslušnými úradmi a v ideálnom prípade počas výstavby zaistí autorský a technický dozor.

Normal
0

21

false
false
false

SK
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normálna tabuľka”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
Projekt na stavebné povolenie je základom pre postavenie stavby a vybavenie povolenia na jej výstavbu. Často krát táto dokumentácia postačuje na výstavbu objektu, pri zložitejších projektoch je už ale nutnosťou dať si vyhotoviť podrobnejší realizačný projekt. Čím podrobnejší je projekt tým presnejší rozpočet je schopný rozpočtár dodať. Preto pri projektoch na stavebné povolenie je cena LEN odhadovaná.

Tags: , , , , , ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.