Neoprávnený vstup na pozemok

| 09/11/2011

    Vstupom na pozemok sa rozumie vážny zásah do vlastníckeho práva suseda, a preto je možné vstúpiť na pozemok len vtedy, ak to vyžaduje údržba alebo obhospodarovanie stavieb a pozemkov. Údržbou sa rozumejú práce spojené s udržiavaním pozemkov a stavieb v dobrom stave a jedná sa len o priamo susediace pozemky a stavby. Vstupom sa rozumie samotné prekročenie hranice susedovho pozemku a tiež pobyt na ňom, nejde teda o právo trvalého prechodu.

Pri posudzovaní, na akú nevyhnutnú dobu a v akej nevyhnutnej miere je vlastník susedného pozemku povinný umožniť vstup na svoje pozemky, poprípade na stavby na nich stojace, sa zásadne prihliada k objektívnej potrebe toho, kto sa práva vstupu dovoláva, nakoľko bude vlastník susediaceho pozemku vo svojom vlastníckom práve obmedzený.[1]Sused si musí vyžiadať povolenie vstupu na pozemok od vlastníka susediaceho pozemku, nesmie tak svojvoľne vykonávať určité práce. Ak však vlastník nehnuteľnosti nepovolí vstup a dôjde tak k sporu, prichádza do úvahy riešenie súdnou cestou. Z výroku súdneho rozhodnutia musí byť zrejmý rozsah povoleného vstupu, účel, podmienky, spôsob, časové alebo iné obmedzenie. Takéto povolenie súdu platí pre všetky osoby, ktoré vykonávajú práce pre oprávneného suseda. Môže ísť o prípad, ak stena, ktorá si vyžaduje úpravu, tvorí zároveň hranicu medzi nehnuteľnosťami a jej úprava by bez vstupu na susedný pozemok nebola možná; alebo aj v prípade vstupu na pozemok za účelom pozbierania ovocia z konárov prevísajúcich nad susedným pozemkom.

V ustanovení §127 ods.3 Občianskeho zákonníka, v druhej vete je uvedené, že ak v súvislosti so vstupom vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.  

O škodu sa jedná, ak vznikla v príčinnej súvislosti so vstupom na pozemok. Ide tu o objektívnu zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na susediacom pozemku vstupom na tento pozemok za účelom údržby stavby alebo obhospodarovania pozemku je založená bez zreteľa na zavinenie. Pokiaľ ide o spôsob a rozsah náhrady škody, treba vychádzať z ustanovení §442 a nasl. Občianskeho zákonníka (R 37/1985)

Súvisiacim ustanovením so vstupom na pozemok suseda je aj §128 ods.1 Občianskeho zákonníka. Vlastník je povinný strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme, bola na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere a za náhradu použitá jeho vec, ak účel nemožno dosiahnuť inak. Podmienkou je, aby existoval stav núdze alebo naliehavý verejný záujem, ktoré treba posúdiť z objektívneho hľadiska. V takomto prípade by vstup na susedný pozemok mohol byť povolený pri živelnej pohrome (povodeň, požiar, zemetrasenie a pod.), alebo v ktorejkoľvek situácii, pri ktorej sa vyžaduje pohotové rozhodovanie.

Súvisiacim právnym predpisom je aj zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), konkrétne ustanovenie §135: Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby a informačných, reklamných a propagačných zariadení môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb. Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad vyššie uvedené opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

Vo veci sp. zn. 5 C 1213/82 Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi išlo o umožnenie vstupu žalobkyne na pozemok žalovanej za účelom opravy rodinného domčeka a drevárne. Výrok rozsudku, ktorým súd žalobe vyhovel znel: „ Žalovaná je povinná trpieť vstup žalobkyne s robotníkmi za účelom opravy rodinného domčeka a drevárne na nevyhnutnú dobu, najviac jeden mesiac, na svoj pozemok, a to na plochu vyznačenú v situačnom náčrtku znalca k znaleckému posudku, označenú bodmi A, B, C, D v šírke 1,5 metra a v dĺžke 35, 31 metra“. Rozsudok súd odôvodnil s poukazom na ustanovenie 127 ods.3 OZ, s tým že vlastníci susediacich pozemkov sú povinný umožniť vstup na svoje pozemky, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susedných pozemkov a stavieb. Vykonaným znaleckým dokazovaním bolo preukázané, že oprava rodinného domčeka a drevárne je nevyhnutá. Právne zdôvodnenie rozsudku zodpovedá zistenému skutočnému stavu a rozsudok treba pokladať za správny.

Zdroj : www.stavebnictvo.sk

Tags: , ,

Category: Zaujímavosti

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.