Územné plánovanie

| 08/11/2011

Územné plánovanie je v rámci svojho územnotechnického zamerania komplexným systémom – zaoberá sa všetkými hmatateľnými aspektmi nášho prostredia, najmä zástavbou sídiel, technickou a dopravnou infraštruktúrou, ako aj prvkami, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územné plány rôznych stupňov, spomedzi nich ide najčastejšie o územné plány obcí a zón.

Územné plánovanie nie je prežitkom z čias minulých, aj v súčasnosti je potrebné udržiavať    v území poriadok a jasné pravidlá, jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. V demokratickej spoločnosti má územné plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu. Nemá zmysel snažiť sa donútiť stavebníka, aby v území postavil presne takú budovu alebo súbor budov, aké navrhneme. Skôr je účelné stanovenie istých rámcov (v zmysle medzných limitov, zásad), ktoré umožnia určitú mieru voľnosti, pri zamedzení nežiaduceho vývoja. A to je podstata regulácie, ktorá tvorí jadro územného plánu, jeho záväznú časť.


Primárna zodpovednosť za územné plánovanie leží na samosprávach, čo však neznamená, že nikto iný do procesu tvorby plánov nemôže zasahovať a zaujímať sa oň. Územný plán poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia a tie    v dnešnej dobe reprezentuje predovšetkým súkromný sektor a individuálni stavebníci.

Územný plán rieši najmä :

  • Priestorové usporiadanie
  • Funkčné využívanie priestoru
  • Určujú sa zásady využívania územia
  • Navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie
  • Ekologická stabilita
  • Kultúrno – historické hodnoty územia
  • Určuje územný rozvoj
  • Tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja

Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Tags: , , ,

Category: Architektúra

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.