Povlakové hydroizolácie v strešných konštrukciách

| 29/07/2012

Najdôležitejšou vlastnosťou hydroizolačných materiálov (hydroizolácií) je ich vodotesnosť. Hydroizolácie sú izolačné materiály určené na ochranu stavebných diel proti všetkým druhom vody. Používajú sa na izolácie spodných častí pozemných stavieb, inžinierskych a dopravných stavieb, izolácie vlhkých až mokrých priestorov, ale predovšetkým na strešné konštrukcie. Riešenie striech z hľadiska hydroizolačnej techniky v priamej nadväznosti na problémy tepelnej techniky veľkou mierou ovplyvňuje životnosť a spoľahlivosť strešného plášťa a tým aj celej stavby.

História povlakových hydroizolácií siaha až do obdobia Babylonskej ríše, starovekého Grécka a Ríma (3400 až 200 rokov p.n.l.). Jedným z prvých hydroizolačných materiálov bola pemza z dna Červeného mora. Je známe použitie včelieho vosku a neskôr aj prírodných asfaltov. V tom čase sa najčastejšie hydroizolačná vrstva na strechách zhotovovala z ílu s prísadami a výstužou z prútia. Väčší zlom v tejto oblasti nastal až roku 1680, kedy bol objavený kameňouholný deht, pričom až od roku 1828 sa medzi nátery dehtu vkladajú papierové lepenky.

V 20. rokoch minulého storočia sa vo väčšom rozsahu deht nahradzuje oxidovaným asfaltom, pričom sa na hydroizolácie používali súčasne obidva materiály (výroba dehtu u nás bola definitívne ukončená až roku 1969).

Prvé ťažké asfaltované pásy sa v stavebníctve uplatňujú začiatkom 50. rokov. V tomto období sa okrem výrobkov na báze asfaltov začali vyrábať prvé hydroizolačné fólie z umelých hmôt (prvá fólia na báze PVC bola vyrobená v Nemecku roku 1951). Napriek tomu, že história fólií má len niekoľko desiatok rokov, približne 1/4 striech v Európe je pokrytá fóliovými hydroizolačnými vrstvami.

Vykonané prieskumy stavieb so zameraním na poruchy stavebných konštrukcií v zahraničí aj u nás poukazujú na vyššie percento porúch plochých striech. V súčasnosti je okolo 90% obytných a občianskych stavieb s plochými strechami, ktoré sú v predhavarijnom alebo už v havarijnom stave následkom chýb a nedostatkov hydroizolačnej a tepelnoizolačnej vrstvy často krátko po odovzdaní stavby do užívania. Neschopnosť strechy plniť svoje funkcie vyplýva z použitia nevhodného druhu materiálu, následkom nekvalitného zhotovenia, z nedostatočnej údržby a často uplynutím životnosti zabudovaných materiálov.

Sanácia plochej strechy sa v minulosti veľmi často realizovala bez náležitého prieskumu, vyhodnotenia skutočného technického stavu, hydroizolačnej a tepelnoizolačnej spôsobilosti a odborného návrhu jednoduchým vrstvením nových hydroizolačných pásov bez ohľadu na kvalitu a vhodnosť použitia. Pritom hrúbka hydroizolačnej vrstvy narastá, ale “opravená” hydroizolačná vrstva neplní svoju vodotesnú funkciu.

Materiály pre hydroizolačnú vrstvu plochých striech

V súčasnej dobe existuje veľké množstvo materiálov a technológií, ktoré sa uplatňujú pri návrhu a realizácii hydroizolačnej vrstvy novej strechy ako aj pri údržbe a sanácii nespoľahlivej starej strechy. Podľa toho rozlišujeme:

  • monolitické hydroizolačné vrstvy (zhotovované tzv. náterovými technológiami),
  • hydroizolačné vrstvy na báze asfaltovaných pásov,
  • fóliové hydroizolačné vrstvy.

Tags: ,

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.