Rodinný dom a projektová dokumentácia

| 07/06/2012

drevostavba-zateplovanie-domu4Kúpou pozemku ste urobili prvý krok ku svojmu novému domu. Hneď potom sa natíska otázka projektu rodinného domu. Nasleduje tak fáza výberu projektovej dokumentácie stavby, ktorá bude spĺňať vaše požiadavky bývania a zároveň regulatívy vydané príslušným stavebným úradom.

Pri voľbe typu a tvaru domu môžete využiť ponúkané katalógy rodinných domov od relatívne veľkého počtu projekčných kancelárii na Slovensku, prípadne sa môže obrátiť na projektanta (architekta) a požiadať o vypracovanie projektu na mieru podľa jeho predstáv.


Rozsah a obsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie

 • sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, pokiaľ nestačia údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, informácie o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
 • súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé :
 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných časti a použitie stavebných materiálov,
 • požiarno-bezpečnostné riešenie, nároky na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu
  odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu,
 • údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch vrátane inžinierskych sietí,
 • pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, prípadne nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 • usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 • splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných predpisov,
 • celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých alebo drobných stavieb, pripadne ďalšie výkresy podľa charakteru a zložitosti stavby

 

 • stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujú jednotlivé druhy konštrukcii stavby a jej častí (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové
  usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácii (zdravotnotechnické vrátane požiarneho vodovodu, siInoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné atď.), technické zariadenia (kotoIne, výťahy a pod.), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civiInej ochrany a požiarnej ochrany. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením musia stavebné výkresy obsahovať priestorové
  umiestnenie strojov a zariadení vrátane vnútorných komunikácii.
 • statické výpočty nosných konštrukcii,
 • projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe. /informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy, oplotenie, prejazd, prístup na stavenisko, údaje o inž. Sieťach, zariadenie staveniska, bezpečnosť a ochrana zdravia na stavenisku a pod./
 • dokladová časť projektovej dokumentácie obsahuje stanoviská, posudky, záväzné vyjadrenia a výsledky jednaní prebiehajúcich počas prípravy projektovej dokumentácie.

Realizačný projekt – Projekt na stavebné povolenie je základom pre postavenie stavby a vybavenie povolenia na jej výstavbu. Často krát táto dokumentácia postačuje na výstavbu objektu, pri zložitejších projektoch je už ale nutnosťou dať si vyhotoviť podrobnejší realizačný projekt. Čím podrobnejší je projekt tým presnejší rozpočet je schopný rozpočtár dodať. Preto pri projektoch na stavebné povolenie je cena LEN odhadovaná.

1.2.  Stavebný zákon

Podrobnejšie údaje nájdete v Stavebnom zákone č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/. Zo zákona vyplýva že projektovú dokumentáciu si stavebník nemôže zhotoviť sám. Od toho je tu projektant – architekt, ktorý požadovanú dokumentáciu pripraví, prekonzultuje s príslušnými úradmi a v ideálnom prípade počas výstavby zaistí autorský a technický dozor.

1.3.  Pozemok = výber projektu

Ak ste pri kúpe pozemku neuvažovali dopredu aký dom budete stavať je nutné teraz zhodnotiť možnosti pozemku /orientácia na svetové strany, odstupy od hranice pozemku, svahovitosť pozemku a pod./ a vybrať si správny projekt, tak aby spĺňal zákonom stanovené požiadavky. Za projektantom už potom idete s hrubou predstavou o tom čo chcete postaviť a koľko peňazí ste schopní do stavby investovať.

 

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.